szukaj w sklepie...
Regulamin cen promocyjnych

REGULAMIN CEN PROMOCYJNYCH NA STRONIE HAIR2GO.PL

1 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa promocji: ceny promocyjne na stronie hair2go.pl
 2. Organizatorem promocji jest: A&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 18/46, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554577, NIP: 521-362-79-03, tel. 728 408 083, adres email: sklep@hair2go.pl [dalej: "AMP"].

2 Warunki promocji

 1. Miejsce przeprowadzenia promocji – sklep internetowy AMP prowadzony pod adresem: hair2go.pl oraz sklep stacjonarny pod adresem: Sarmacka 18/46, 02-972 Warszawa.
 2. Promocja polega na obniżeniu ceny produktów oznaczonych jako objętych promocją w stosunku do ceny regularnej tych produktów i wskazaniu ich nowej, promocyjnej ceny uwzględniającej rabat, po której Klient może kupić produkt w ramach promocji.
 3. Promocją objęte są produkty przecenione, które są dostępne do zakupu na stronie hair2go.pl.
 4. W promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów towarów oznaczonych jako objętych promocją w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe, nie więcej jednak niż 3 sztuki.
 6. Promocja nie łączy się z innym promocjami AMP.

3 Dane osobowe Klientów

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez AMP, w celu realizacji zamówień oraz umożliwienia zakupu produktów objętych promocją, na zasadach przedstawionych w polityce prywatności na stronie hair2go.pl/polityka-prywatnosci

4 Inne postanowienia

 1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji:
  • w formie pisemnej - przesłać listownie na adres ul. Sarmacka 18 lok.46 02-972 Warszawa.
  • w przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym;
  • za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.hair2go.pl;
  • wysyłając maila na adres reklamacje@hair2go.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta związanych z nabytym towarem, w tym składania reklamacji co do ich jakości, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 5. Regulamin promocji dostępny jest na www.hair2go.pl.
 6. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.hair2go.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Warszawa, dnia 26.10.2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl